Робота студентів є однією з необхідних форм організації навчання у вищому навчальному закладі. Це активна форма пізнавальної діяльності, яка присутня у будь-якому виді навчальних занять і має реалізуватися відповідно до навчальних планів та програм з певної дисципліни. Специфічну особливість самостійної роботи студентів (на відміну від лекційних, семінарських, та інших видів занять) становить відсутність викладача у момент її виконання.
Самостійна робота має досить широке коло завдань, спрямованих на розширення та закріплення знань, оволодіння методами пізнання, урізноманітнення пізнавальних потреб, виховання вольових рис, самостійності ініціативи тощо. У плані інтелектуального розвитку студента самостійна робота сприяє розвитку розумової продуктивності, умінь щодо прийняття рішення, планування власної діяльності, розв’язання пізнавальних та творчих задач.
Самостійна робота студентів виконується у позааудиторний час і реалізується у таких формах: виконання домашніх завдань, ознайомлення з літературними джерелами, перегляд відеозаписів та телепередач, прослуховування аудиоінформації, пошук інформації за допомогою комп’ютерної техніки. До основних видів самостійної роботи студентів належать: самостійна робота за зразками, конструктивно-варіантна самостійна робота, евристична самостійна робота, творчо-дослідна самостійна робота.
Організацію самостійної роботи доцільно здійснювати поетапно: на підготовчому етапі слід визначити її завдання та забезпечити необхідні умови для здійснення; на виконавчаму – виконати необхідний перелік визначених на попередньому етапі завдань; на завершальному – перевірити та уточнити отримані результати.
Алгоритм виконання самостійної роботи має такий орієнтовний вигляд:
• розробка і прийняття плану щодо досягнення мети;
• забезпечення необхідних умов для досягнення мети;
• виконання запланованого;
• отримання і усвідомлення отриманого результату;
• співвіднесення отриманого результату і визначеної мети.
У випадку розбіжності мети і отриманого результату, як правило, виконуються додаткові дії щодо їх узгодження:
• встановлення причин розбіжності (невідповідності);
• уточнення принципового підходу до виконання роботи;
• аналіз і прогнозування можливих результатів за умови повторного виконання завдання;
• прийняття рішення (знаходження доцільного варіанту виконання завдання);
• корекція вихідного плану виконання завдання;
• виконання запланованого;
• аналіз нового результату та його співвіднесення з метою.
Самостійна робота є необхідною умовою успішної фахової підготовки, оскільки вона дозволяє отримати додаткові знання у певній галузі, розвинути пізнавальні та організаційні здібності, активізувати свою творчу і наукову діяльність, сформувати самостійність дій та мислення.